1. Strinjanje s pogoji

Za vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo veljajo naslednji pogoji uporabe ter vsi veljavni zakoni. Z dostopom do tega spletnega mesta in brskanjem po njegovi vsebini sprejemate te pogoje uporabe brez vsakršnih omejitev in potrjujete, da ti pogoji prevladajo nad morebitnimi drugimi sporazumi o uporabi tega spletnega mesta med vami in družbo Novartis AG, ki so posledično popolnoma neveljavni in brez vsakega učinka. 
Prosimo, da natančno preberete te pogoje za uporabo, ki se nanašajo na vsakogar, ki obišče to spletno stran. Če boste še naprej uporabljali to spletno stran, ste pristali na ta pravila.

 
2. Zdravstvene informacije/informacije o bolezni

Novartisove informacije na teh spletnih straneh so dane izključno v splošno izobraževalne in informativne namene. Poleg tega, na tem spletnem mestu družba Novartis objavlja tudi informacije o bolezni; spletno mesto je namenjeno zgolj informiranju o bolezni. Popolnost oz. celovitost zdravstvenih informacij o tej bolezni ni zagotovljena. ČE IMATE ZDRAVSTVENE TEŽAVE, SE NEMUDOMA POSVETUJTE S SVOJIM ZDRAVNIKOM OZ. PONUDNIKOM ZDRAVSTVENIH STORITEV. NA TEM SPLETNEM MESTU NE BOSTE NAŠLI ZDRAVNIŠKIH DIAGNOZ ALI NASVETOV ZA ZDRAVLJENJE, PRILAGOJENIH POSAMEZNIM BOLNIKOM. Bolniki, zdravniki in drugi zdravstveni delavci morajo pri lokalnih zdravstvenih virih in regulativnih organih preveriti informacije, ki veljajo v njihovi državi. Družba Novartis AG bo odgovarjala na poizvedbe in zagotavljala informacije vašemu usposobljenemu zdravstvenemu delavcu skladno z lokalnimi predpisi.
Ker je Novartis mednarodna farmacevtska družba z internacionalnim poslovanjem, so lahko določene informacije za posamezne obiskovalce teh spletnih strani neprimerne. Zaradi različne zakonodaje, regulatornih predpisov in zdravniških praks se lahko zgodi, da informacije, ki so bile oblikovane na teh spletnih straneh ne bodo primerne za obiskovalce teh spletnih strani iz določenih držav. Pomembno je, da v zvezi s svojimi individualnimi zdravstvenimi in medicinskimi potrebami upoštevate nasvet svojega zdravnika in drugih zdravstvenih delavcev. 

 

3. Uporaba informacij

Po spletnem mestu lahko brskate brez omejitev, vendar smete do informacij na tem spletnem mestu, vključno z vsemi besedili, slikami, zvočnimi in videoposnetki (v nadaljevanju: »informacije«), dostopati, jih prenašati ali uporabljati samo za lastne nekomercialne namene. Informacij ne smete distribuirati, spreminjati, prenašati, ponovno uporabljati, ponovno objavljati ali uporabljati v komercialne namene, če za to ne pridobite pisnega dovoljenja družbe Novartis AG. Obdržati in reproducirati morate vsako obvestilo o avtorskih pravicah ali drugo obvestilo o lastniških pravicah, ki je vsebovano v informacijah, ki jih prenesete. Če ni drugače navedeno, morate predpostavljati, da je vse, kar vidite ali preberete na tem spletnem mestu, avtorsko zaščiteno in da je brez pisnega dovoljenja družbe Novartis AG vsebino dovoljeno uporabljati samo, kot je opredeljeno v teh pogojih uporabe ali drugem besedilu na spletnem mestu. Razen kakor je drugače opredeljeno v tem odstavku, družba Novartis AG ne zagotavlja in ne trdi, da vaša uporaba gradiva, objavljenega na spletnem mestu, ne bo kršila pravic tretjih oseb, ki niso last družbe Novartis AG oz. niso povezane z njo. Z izjemo zgoraj opisanega omejenega dovoljenja se vam ne podeljuje nobena licenca, pravica do informacij ali avtorska pravica družbe Novartis AG ali katere koli druge osebe. S strinjanjem s temi pogoji potrjujete, da boste družbo Novartis in njene povezane družbe, vsakega njihovega višjega uslužbenca, direktorja, delničarja, zaposlenega in zastopnika odvezali odgovornosti in zaščitili pred kakršnimi koli in vsemi zahtevki, stroški, izgubami, obveznostmi in škodami kakršne koli vrste, tj. bodisi neposrednimi, posrednimi, posebnimi, posledičnimi ali drugačnimi škodami, ne glede na to, ali izhajajo iz odškodninskega prava (vključno z malomarnostjo, opustitvijo iz malomarnosti ali odgovornostjo za malomarnost povezane osebe), pogodbe, jamstva, objektivne odgovornosti, zanašanja ali iz kakršne koli druge teorije, in ne glede na to, ali je družba Novartis bila oziroma ni bila obveščena o možnosti take škode, ki v vsakem primeru izhaja iz oziroma je povezana z vašo uporabo tega spletnega mesta in/ali informacij in iz kakršne koli Novartisove uporabe informacij, ki mu jih posredujete prek tega spletnega mesta ali o njem.
Če bi se katerikoli obiskovalec spletne strani odzval s kakršnimikoli informacijami, bodo take informacije veljale za nezaupne in nezaščitene, pri čemer Novartis v zvezi z njimi ne bo imel nikakršne odgovornosti ter jih bo lahko prosto uporabljal, razmnoževal, razkrival in/ali širil drugim brez omejitev in brez navedbe vira, vključno, vendar ne omejeno, z idejami, koncepti, znanji, izkušnjami ali tehnikami, ki jih bodo take informacije vsebovale, za kakršenkoli namen, vključno, vendar ne omejeno, za razvoj, proizvodnjo in trženje proizvodov, ki vsebujejo take informacije, razen v primeru izrecne navedbe obiskovalca, da naj se posredovane informacije štejejo za zaupne in/ali izrecne navedbe o prepovedi uporabe posredovanih informacij.

 

4. Blagovne znamke/lastninske pravice

Predpostavljati morate, da so vsa imena izdelkov na tem spletnem mestu, ne glede na to, ali so prikazana z velikimi črkami, poševno pisavo ali simbolom blagovne znamke, blagovne znamke družbe Novartis. To spletno mesto lahko vsebuje ali se sklicuje na patente, lastniške informacije, tehnologije, izdelke, procese ali druge lastninske pravice družbe Novartis AG in/ali drugih oseb. Vam se ne podeljuje nobena licenca ali pravica v zvezi s katerimi koli blagovnimi znamkami, patenti, poslovnimi skrivnostmi, tehnologijami, izdelki ali procesi niti nikakršne druge lastninske pravice družbe Novartis AG in/ali drugih oseb. Vsa imena izdelkov, ki so na tem spletnem mestu objavljena v poševnem tisku, so blagovne znamke, so last skupine Novartis oz. ima ta zanje licenco. Uporaba teh blagovnih znamk ter imena in logotipa družbe Novartis, razen kot je opredeljeno v tem besedilu, je izrecno prepovedana.

 

5. Zavrnitev jamstev

Čeprav si družba Novartis Pharma AG razumno prizadeva zagotavljati, da so informacije na tem spletnem mestu točne in posodobljene, lahko vseeno pride do netočnosti ali napak. Novartis Pharma AG si pridržuje pravico do sprememb informacij, izdelkov in programov, opisanih v teh informacijah, ali prenehanja vzdrževanja tega spletnega mesta kadar koli in brez predhodnega obvestila. Novartis Pharma AG ne trdi, da so katere koli informacije pravilne, in ne zagotavlja njihove pravilnosti. Novartis Pharma AG ne prevzema odgovornosti za nikakršne napake ali pomanjkljivosti v vsebini spletnega mesta. VSE INFORMACIJE SO NA VOLJO, »KAKRŠNE SO«. NOVARTIS NE ZAGOTAVLJA NIKAKRŠNIH JAMSTEV GLEDE CELOVITOSTI ALI PRAVILNOSTI INFORMACIJ NA TEM SPLETNEM MESTU ALI GLEDE NJIHOVE MOGOČE UPORABE, ZATO MORAJO OBISKOVALCI SPLETNEGA MESTA INFORMACIJE POZORNO OVREDNOTITI. NITI NOVARTIS PHARMA AG NITI NOBENA DRUGA DRUŽBA SKUPINE NOVARTIS NITI NOBENA DRUGA OSEBA, VKLJUČENA V USTVARJANJE, IZDELAVO ALI ZAGOTAVLJANJE RAZPOLOŽLJIVOSTI TEGA SPLETNEGA MESTA, NI ODGOVORNA ZA NIKAKRŠNO NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO ALI ŠKODO NA PODLAGI KAZENSKE ODGOVORNOSTI, KI IZHAJA IZ DOSTOPA DO, UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE TEGA SPLETNEGA MESTA ALI IZ KAKRŠNIH KOLI NAPAK ALI POMANJKLJIVOSTI V VSEBINI SPLETNEGA MESTA. Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve implicitnih jamstev, zato zgoraj navedena izključitev morda za vas ne velja. Poleg tega družba Novartis Pharma AG ne prevzema odgovornosti in ne more biti odgovorna za nikakršno škodo ali viruse, ki bi lahko zaradi vašega dostopa do tega spletnega mesta okužili vašo računalniško opremo ali drugo lastnino. Nič na tem spletnem mestu ne predstavlja vabila ali ponudbe za vlaganje v vrednostne papirje ali ameriška potrdila o lastništvu družbe Novartis ali trgovanje z njimi. Dejanski rezultati in razvoj se namreč lahko bistveno razlikujejo od morebitnih napovedi, mnenj ali pričakovanj, izraženih na tem spletnem mestu, in pretekle cene vrednostnih papirjev se ne smejo obravnavati kot kazalnik njihove prihodnje vrednosti.

 

6. Povezave na druga spletna mesta

Na tem spletnem mestu so lahko objavljene povezave do spletnih mest tretjih oseb, ki bi lahko bile za obiskovalce tega spletnega mesta koristne ali priročne. Ko boste preusmerjeni s tega spletnega mesta, vas bomo skušali obvestiti, da so lahko pogoji uporabe in politika zasebnosti spletnega mesta tretje osebe drugačni. Vendar povezana spletna mesta niso pod Novartisovim nadzorom in noben subjekt skupine Novartis ne odgovarja za vsebino povezanih spletnih mest, tam objavljenih povezav ali za spremembe ali posodobitve teh spletnih mest. Novartis ne prevzema nobene odgovornosti za povezave s svoje vsebine na vsebino tretjih oseb in še zlasti ne za pravilnost ali zakonitost vsebine tretjih oseb. Ne sprejemamo nobene odgovornosti, ki izhaja iz kršitve ali pomanjkljivosti politike zasebnosti tretjih oseb. Vse takšne povezave do spletnih mest tretjih oseb so vam na voljo samo zaradi priročnosti in se ne smejo razlagati, kot da Novartis izrecno ali nakazano priporoča ta spletna mesta. Novartis ne prevzema odgovornosti za nikakršno izgubo ali škodo, ki bi lahko izhajala iz vaše uporabe teh spletnih mest.

 
7. Povezave do tega spletnega mesta

Družba Novartis ni pregledala nobenega oz. vseh spletnih mest tretjih oseb, ki vsebujejo povezave do tega spletnega mesta, in ne odgovarja za vsebino teh spletnih mest ali drugih spletnih mest, povezanih s tem spletnim mestom. Če želite svoje spletno mesto povezati s tem spletnim mestom, smete vključiti samo povezavo na domačo stran, pod pogojem da to izvedete pravično in zakonito ter Novartisovemu ugledu niti ne škodujete niti ga ne izkoristite. Povezave ne smete oblikovati tako, da bi nakazovala kakršno koli obliko pridružitve, odobravanja ali priporočanja.
Novartis si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila prekliče dovoljenje za povezovanje. Brez predhodnega pisnega soglasja družbe Novartis ne smete uporabiti povezav na druge strani na tem spletnem mestu. Brez pisnega soglasja sta prepovedana tudi citiranje ali uporaba enega ali več delov tega spletnega mesta na spletnem mestu katere koli tretje osebe.

 

8. Pravo, ki se uporablja, in posledice

Če Novartis ugotovi, da ste prekršili katerega koli od pogojev uporabe v tem pravnem obvestilu, lahko nemudoma izvede korektivne ukrepe, vključno s preprečevanjem vaše uporabe storitev, ki jih Novartis ponuja, ter odstranitvijo vseh informacij, podatkov in vsebine, ki jih posredujete na to spletno mesto, kadar koli in brez predhodnega obvestila. Če družbi Novartis zaradi vaše kršitve nastane kakršna koli škoda, lahko po lastni presoji od vas zahteva odškodnino.

 

9. Revizije

Novartis si pridržuje pravico, da kadar koli preneha ponujati to spletno mesto ali da s spremembo vsebine te strani spremeni te pogoje uporabe. Upoštevajte, da smemo takšne spremembe uvesti po lastni presoji in brez predhodnega obvestila. Če po uvedbi takšnih sprememb nadaljujete z uporabo tega spletnega mesta, to pomeni, da spremenjene pogoje uporabe brezpogojno in popolnoma razumete, se z njimi strinjate ter potrjujete, da vas zavezujejo in da jih boste upoštevali. Zato morate občasno ponovno obiskati to stran, da preverite trenutno veljavne pogoje uporabe, ki vas zavezujejo, ter se seznanite z morebitnimi spremembami ali dopolnitvami.

 

10. Neodvisnost določb

Če se kateri koli del ali določba teh pogojev uporabe izkažeta za neveljavna, to ne vpliva na izvršljivost nobenega drugega dela ali določbe teh pogojev uporabe.

 

11. Kako stopiti v stik z družbo Novartis

Družbo Novartis lahko kontaktirate na naslov:
Novartis Pharma Services Inc.,
Podružnica v Sloveniji
Verovškova ulica 57
SI-1000 Ljubljana
Tel.: 01/1300 75 50
 

 

 

 

POROČANJE O NEŽELENIH DOGODKIH/UČINKIH
Spletno mesto ni namenjeno poročanju o neželenih dogodkih/učinkih zdravil. Neželene dogodke/učinke sporočite na način, kot je objavljeno na spletni strani www.jazmp.si ali se obrnite na lokalni Novartisov oddelek za varnost bolnikov na elektronski naslov [email protected].